آرا وحدت رویه
  • خیانت در امانت

        ‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد غیر قابل گذشت بودن جرم خیانت در امانت ‌رأ ...

        ‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد غیر قابل گذشت بودن جرم خیانت در امانت ‌رأی وحدت رویه شماره 591 هیأت عمومی دیوان عالی کشور (‌صفحه 145) ‌نقل از شماره 14333 - 1373.3.1 روز ...

    بیشتر بخوانید