آشنایی با قوانین کیفری

خیانت در امانت

    ‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد غیر قابل گذشت بودن جرم خیانت در امانت ‌رأی وحدت رویه شماره 591 هیأت عمومی دیوان عالی کشور (‌صفحه 145) ‌نقل از شماره 14333 – 1373.3.1 روزنامه رسمی ‌شماره .1678ه 1373.2.6 [z]‌پرونده وحدت رویه ردیف: 1.73 هیأت عمومی …

توضیحات بیشتر »