آشنایی با علم موسیقی

دستگاه های موسیقی ایرانی

  دستگاه های موسیقی ایرانی   در تاریخ موسیقی ایرانی دو نظام مختلف به چشم می خورد. یکی نظام ادواری است که در آن همه آهنگ ها و به طور کلی موسیقی ایرانی را شامل مجموعه هایی به نام ادوار می دانستند و برای آنها قواعد و ساختار ویژه ای …

توضیحات بیشتر »