اویس
  • اویس زکی خانی

      اویس زکی خانی از دوستان و همسنگران خوب و مشفق و شیردل در نبرد با دشمن امیدوارم خداوند حافظ و نگهدا ...

      اویس زکی خانی از دوستان و همسنگران خوب و مشفق و شیردل در نبرد با دشمن امیدوارم خداوند حافظ و نگهدارش باشد اویس زکی خانی  ، علی ولیزاده ، مهدی محمدی شاهد ، جواد حاج هاشمی ، عباس کردمیهن، یحیی صا ...

    بیشتر بخوانید