علی قبله ای
  • شهید علی قبله ای

        شهید علی قبله ای تخریبچی عاشق آری شهید علی قبله ای او رفت و ما هنوز در یاد و خاطره او  و دو ...

        شهید علی قبله ای تخریبچی عاشق آری شهید علی قبله ای او رفت و ما هنوز در یاد و خاطره او  و دوری از وجود مبارکش افسوس میخوریم اما چند خاطره از زبان همسنگر و همرزمش مهدی محمدی شاهد یادش به خ ...

    بیشتر بخوانید